Specialist in technisch voertuig onderhoud - Voorwaarden
skip to content

Algemene Voorwaarden en garantiebepalingen.

Algemene Voorwaarden ingaande 01 Januari 2019.

 

MHR Twente

Kalimantanstraat 52

7512 HM Enschede

Telefoon: 053-5745780

Whatsapp: 06-25565245

 

 

1 Definitie's

I. Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan MHR Twente een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten.

II. Onder verkoper of leverancier word bedoeld MHR Twente te Enschede en alle activieteiten onder naam van MHR Twente.

2 Toepasselijkheid:

I. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de koper en MHR Twente gesloten overeenkomsten.

II. De overeenkomst tussen MHR Twente en de koper wordt beheerst door het Nederlands recht.  

3 Overeenkomst:

I. Een overeenkomst tussen partijen komt schriftelijk of mondeling tot stand, danwel doordat MHR Twente met uitvoeringshandelingen is begonnen.

II. Een overeenkomst met MHR Twente is rechtsgeldig op het moment dat een order of opdracht aan ons word gecomuniceerd,
Het is hierbij niet van belang dit via de website, social media, mondeling of telefonisch is doorgegeven.

III. Omruilen van een product na betaling is binnen 8 dagen mogelijk zolang het product onbeschadigd en ongebruikt is, uitgesloten hiervan zijn motorvoertuigen.

4 Betalingen:

I. Betalingen kunnen geschieden op door MHR Twente aangegeven wijze. Ook kunnen betalingen plaatsvinden via de financiële partners waarmee MHR Twente werkt zoals I-Zettle voor de pinbetalingen en waarmee wij een verwerkingsovereenkomst hebben.

III. Alle prijzen op de website zijn in euro's en inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorg of verzendkosten.

 

5 Levering:

I. Levering geschiedt op het huisadres van koper of op het bedrijfsadres van MHR, prijzen zijn alleen geldig voor verzending Nederland.

II. Het risico van de af te leveren zaken gaat over bij aflevering van de zaken, op de plaats van aflevering.

III. De prestatie van MHR Twente wordt in elk geval als deugdelijk gezien als koper de geleverde zaak in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt of aan derden heeft geleverd of in gebruik heeft laten nemen.

IV. Reclame dient altijd schriftelijk of via mail te geschieden, onder opgave van redenen.

V. In geval van reclame is MHR Twente slechts gebonden tot reparatie van niet of niet deugdelijke geleverde zaken. Hierbij zijn ook de door de fabrikant van de geleverde zaak geldende garantiebepalingen van toepassing.

VI. De overeengekomen leveringstermijn heeft niet tot strekking dat MHR Twente na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, de afnemer heeft het recht na afloop van deze termijn de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, aanspraak op enigerlei vergoeding is nadrukkelijk uitgesloten.

VII. Transportschade dient terstond te worden gemeld bij MHR Twente, doch uiterlijk 24 uur na ontvangst.

 

6 Garantie:

I. De garantie die op de door MHR Twente geleverde zaken van toepassing is betreft een garantie die verleend wordt door de fabrikant of importeur van de geleverde zaken. MHR Twente hanteerd de voorwaarden van de fabrikant of importeur en werkt volgens deze voorwaarden en word verleend in de werkplaats van MHR Twente te Enschede. Een vervangend voertuig is niet inbegrepen. De koper kan wel gebruik maken van een haal en brengservice maar deze is niet gratis. Per fabrikant gelden een aantal garantie-uitsluitingen waarbij de garantie vervalt of niet van toepassing is. Deze kunnen per fabrikant verschillen. In ieder geval is in onderstaande gevallen de garantie niet van toepassing of vervalt de garantie:

• onderhoud niet of niet tijdig uitgevoerd

• onderhoud niet door een erkende merkdealer uitgevoerd

• het door derden sleutelen aan het voertuig, zijnde een niet erkende dealer

• opvoeren van het voertuig, op welke wijze dan ook

• het niet gebruiken van originele onderdelen

• schade door val, aanrijding of beschadiging

• Het voertuig word gebruikt voor zakelijke doeleinden zoals bijvoorbeeld verhuur of bezorgen van media of maaltijden.

II. Uitgesloten van garantie zijn die delen die onder normale omstandigheden worden aangemerkt als slijtagedelen, te weten:

 • Lampen,

 • Bougies,

 • Banden,

 • kabels,

 • Vloeistoffen,

 • Rubbers,

 • Vario delen en v-snaren,

 • remblokken en remsegmenten,

 • Bij gemonteerd alarm de accu,

 • Uitlaatsysteem,

 • Roestvorming en oxidatie als gevolg van bijvoorbeeld strooizout en slecht onderhoud.

III. Eventuele terugzending van zaken aan of van de afnemer geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. MHR Twente aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door MHR Twente op te geven adres worden afgeleverd in de originele staat waarin MHR Twente deze zaken aan de afnemer afleverde.

IV. Op een uitgevoerde reparatie wordt 10 maanden garantie verleend. Op geleverde zijn de garantie bepalingen van kracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
V. Indien de afnemer aan MHR Twente een opdracht heeft gegeven tot reparatie en de afgegeven zaak niet binnen drie maanden na de afgiftedatum, tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag, heeft afgehaald, wordt deze geacht afstand te hebben gedaan van de ter reparatie ingeleverde zaak ten behoeve van MHR Twente. De afnemer zal alsdan MHR Twente vrijwaren voor alle aanspraken van derden met betrekking tot deze zaak.

7 Uitsluitingen:

I. Wanneer koper achterstanden in betaling heeft behoeft MHR Twente pas werkzaamheden uit te voeren wanneer de achterstallige betalingen zijn voldaan.

II. MHR Twente is niet aansprakelijk voor schade vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk laten uitvoeren van een opdracht.

III. MHR Twente is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade.

IV. Koper is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het in goede staat van dienst houden van de geleverde zaak. MHR Twente is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de geleverde zaak aan koper of aan derden.

V. Aan specificaties en afmetingen op de website kunnen geen rechten worden ontleend, de fabrikant kan hierin wijzigingen hebben aangebracht.

8 Overmacht:

I. In geval van overmacht is MHR Twente bevoegd zijn verplichtingen met betrekking tot levering, service en/of garantie geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder enigerlei vergoeding van schade, kosten en interesten aan koper gehouden te zijn.

II. Onder omstandigheden als bedoeld onder I. vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten van MHR Twente alsmede hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen, uitsluitingen of andere arbeidsstoornissen en gebeurtenissen welke door MHR Twente redelijkerwijs niet te verzekeren zijn zoals epidemieën of een pandemie.


9 Aansprakelijkheid:

I. MHR wijst koper erop dat door technische veranderingen en/of opvoeren het voertuig niet meer verzekerd is en er geen enkele aanspraak op garantie meer gemaakt kan worden. Uiteraard zijn verder alle bepalingen en voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van toepassing.

II. Indien een medewerker van MHR Twente tijdens een proefrit een ongeluk veroorzaakt en motorvoertuig blijkt om welke reden dan ook niet verzekerd te zijn dan is koper volledig aansprakelijk voor alle ontstane schade.

10 Alarmsystemen:

I. MHR Twente is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet of niet goed functioneren van het geleverde alarmsysteem.

II. MHR Twente garandeert niet dat een alarmsysteem diefstal of verduistering te allen tijde kan voorkomen. MHR Twente sluit enige aansprakelijkheid in deze dan ook volledig uit.

11 Schade:

Schade ontstaan door ondeskundig sleutelen of schade ontstaan door aanrijding, ongeval of val zijn altijd voor rekening van koper.

12 Controle op functionering en veiligheid:

I. Koper dient vóór elk gebruik van de scooter door hem of haar of een derde partij te controleren of de scooter deugdelijk functioneert en voldoet aan de wettelijke eisen om deel te nemen aan het verkeer. MHR Twente wijst elke verantwoording in deze dan ook af.

II. Eigenaar dient het oliepeil tijdig te controleren. Door een te laag oliepeil kan motorschade ontstaan en dit valt niet onder de garantie.

13 Algemeen:

I. MHR Twente levert de door haar gevoerde producten en diensten in geheel Nederland. Met betrekking tot de door MHR Twente geleverde producten wordt een onderscheid gemaakt wat betreft woonplaats betreffende de bezorgkosten.

14 Nietigheid:

I. Indien één van de bedingen in deze Algemene Voorwaarden nietig wordt geoordeeld, heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bedingingen van deze Algemene Voorwaarden.

15 Geschillen:

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie door MHR zelf of diens rechtsvertegenwoordiger worden opgelost, indien dit niet redelijkerwijs mogelijk blijkt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbamk te Almelo, onverminderd het recht van MHR Twente om koper in het arrondissement van diens plaats van vestiging in rechte te betrekken.

16 Betaling:

I. Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant of per pin te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken voor het verrichten van de overeengekomen diensten. 

II. Niet tijdige betaling geeft MHR Twente het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, danwel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.

III. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

IV. Het geleverde blijft tot aan de volledig betaling eigendom van MHR Twente.

V. Bij wanbetaling is de afnemer verplicht zich op eerste verzoek van MHR Twente de zaken aan MHR Twente ter beschikking te stellen en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan MHR Twente of aan de door MHR Twente aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden ten einde de zaken mee te nemen.

17 Privacy:

Door onze klanten aan ons beschikbaar gestelde prive gegevens van welke aard dan ook worden alleen door ons gebruikt voor het doel waarvoor deze ons ter beschikking zijn gesteld, deze vertrouwelijke gegevens worden door ons niet aan derden beschikbaar gesteld of verhandelt en zijn ook niet voor derden toegankelijk.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en typfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en typfouten is MHR Webshop niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

18 Klachtenafhandeling:

1. We raden U aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@mhrtwente.nl Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

RDW Erkend bedrijf Inleverpunt scooter recycling Nederland

© 2006 - 2023 MHR Twente Enschede